Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

18:14
5698 0061 390
Reposted fromhagis hagis viabadblood badblood
18:14
2495 bea8 390
18:14
Od niepamiętnych czasów nie da się oddzielić poezji od symbolizmu. Tak jak nie można oddzielić piratów od rumu.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viabadblood badblood
18:14
4328 13bb 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viabadblood badblood
18:14
18:14
Badania pokazują, że straty, których doświadczamy we wczesnym dzieciństwie, czynią nas wrażliwymi na każdą stratę, jakiej doświadczamy w późniejszym życiu. Tak więc w połowie naszego życia naszą reakcją na śmierć w rodzinie, na rozwód, na utratę pracy może być poważna depresja- może to być reakcja bezbronnego, bezradnego i przepełnionego złością dziecka.
— Judith Viorst
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
18:14
9054 64a7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
18:13
18:13
18:13
18:13
18:13
0456 05f3 390
Reposted fromnudes nudes viaPoranny Poranny
18:13
2586 5816 390
Reposted fromtfu tfu viaPoranny Poranny
18:13
6876 5a75 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
18:13
1672 f2bb 390
Reposted fromfriends friends viadualistycznie dualistycznie
18:13
9835 a2c9 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadualistycznie dualistycznie
18:13

Bend

18:12
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viadualistycznie dualistycznie
18:12
5361 7ca7 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viaunmadebeds unmadebeds
18:12
1876 0be4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl