Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

22:02
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
22:02
22:01
5853 4005 390
Reposted fromslodziak slodziak vialemkove lemkove
22:01
22:00
22:00
2077 f68c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
22:00
22:00
5807 a819 390
Reposted fromdarzyk darzyk viasininen sininen
22:00
Na wzruszenie kobiet mężczyzna nie powinien odpowiadać wzruszeniem ramion.
— Piotr Adamczyk
21:59
21:59
1985 27a1 390
Reposted from4777727772 4777727772 viajunior13 junior13
21:59
Reposted fromFlau Flau viaverdantforce verdantforce
21:58
W latach 50. i 60. i na początku 70. byłem świadkiem prawdziwego buntu. Tym, co dzieje się dzisiaj nawet mi nie zawracajcie głowy. Dzisiaj dzieciaki zachowują się tak, jak rodzice, z którymi walczyliśmy!
     
— Lemmy Kilmister w swojej autobiografii "Biała gorączka"
Reposted frombarszczowa barszczowa viasininen sininen
21:58
9089 d855 390
Reposted frompiehus piehus viaemotional-iceberg emotional-iceberg
21:58
5344 04fc 390
21:58
8510 1572 390
Zulczyknj
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viazoopa zoopa
21:57
3742 1eff 390
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viazoopa zoopa
21:57
2081 a5aa 390
Reposted frompneumokok pneumokok viahavingdreams havingdreams
21:57
21:57
0114 b773 390

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl