Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

21:34
4266 62fb 390
Reposted fromallasha allasha viajoannna joannna
21:34
4172 b15e 390
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viajoannna joannna
21:34
1129 a409 390
Reposted frommisiek2740 misiek2740 viajoannna joannna
21:34
21:34
9520 93f0 390

garuda-dreams-of-rain:

sixpenceee:

Bob Ross after his wife was diagnosed with cancer.

Bless this man. He made just a little painting show and has given joy to millions of people. If there’s a heaven he’s surely there.

21:33
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viajoannna joannna
21:33
9390 5e0a 390
Reposted fromamberwaves amberwaves viajoannna joannna
21:33
8879 3988 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajoannna joannna
21:33
2815 c6ad 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajoannna joannna
21:33
8676 a0a6 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajoannna joannna
21:33
9261 b6ce 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
21:33
2282 aea5 390
Reposted fromdailylife dailylife viajoannna joannna
21:33
21:33
3116 f484 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
21:33
6135 6890 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
21:33
4448 90b1 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
21:33
4521 66c3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
21:33
Reposted frommefir mefir viaPoranny Poranny
21:32
6957 5a1e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPoranny Poranny
21:32

Życie jest brudnym piekłem i ludzie wszystko gnoją. Największe przerażenie ogarnia wtedy, kiedy czujesz, że w twoim życiu zaczyna się coś dobrego. Przymykasz oczy i widzisz, jak wszystko idzie w błoto. Jak we wszystko wtrącają się podli i głupi; jak wszystko pomału umiera; jak wszystkiego trzeba będzie potem żałować. Kochasz i widzisz zdradę; czujesz, że zaczynasz kochać, i widzisz, jak ten człowiek od ciebie odchodzi. Wtedy dopiero można naprawdę zrozumieć, czym jest strach.

— Marek Hłasko "Port Pragnień"
Reposted fromyveee yveee viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl