Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

16:06
8472 f703 390
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaPoranny Poranny
16:06
16:06
16:05

- Nic nie szkodzi - odparłam.
Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.

— Herta Müller "Sercątko"
16:05
1808 6ae5 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainspirations inspirations
16:05
7832 e2f5 390

hyperborisches-maedchen:

Chinese tea house at the Schloss Sanssouci, Potsdam, Germany.

Reposted fromLittleJack LittleJack viainspirations inspirations
16:05
Mam nadzieję, że ktoś o Tobie pamiętał w dzień kobiet. I w każdy inny dzień.
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny
16:03
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
16:03
7132 9325 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viainspirations inspirations
16:03
Jeżeli w miarę upływu czasu czujesz się coraz bardziej zakochany, czujesz się jednocześnie coraz słabszy. A do tego nie wolno ci dopuścic.
— ''wrócę po Ciebie''
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
16:03
16:03
5211 ec25 390
16:02
1106 46aa 390
Reposted fromdaelmo daelmo viainspirations inspirations
16:02
5070 3f94 390
Reposted frompapaj papaj viainspirations inspirations
16:02
16:02
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
16:02
16:01
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viainspirations inspirations
16:01
4662 627c 390
Reposted fromzie zie viainspirations inspirations
16:01
5479 326e 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl