Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

13:47
Nie kochał ten, co w pierwszym nie kochał spojrzeniu.

- William Szekspir ,,Jak wam się podoba''
13:29
Twoja największa wada jest, że jesteś zakochany. 

- William Szekspir ,,Jak Wam się podoba''
13:23
Łatwiej atomy policzyć niż odpowiedzieć na pytanie zakochanej.

- William Szekspir ,,Jak Wam się podoba''
13:19
Kochankom spotkać się niełatwo; lecz i góry spotkać się mogą, jeśli je trzęsienie ziemi poruszy.

- William Szekspir ,,Jak Wam się podoba''
12:42
Dobrocią wymożesz więcej, niż gwałtem zmusisz do dobroci.

- William Szekspir ,,Jak Wam się podoba''
12:10
Tak co godzina rośniem, dojrzewamy,
Tak co godzina gnijemy, gnijemy

- William Szekspir ,,Jak Wam się podoba''
11:11
Nie,nie dowiem się, że mam rozum, póki o niego nóg nie połamię.

- William Szekspir ,,Jak Wam się podoba''
11:06
7819 7f2e 390
Reposted fromruthieful ruthieful viajoannna joannna
11:06
0449 4051 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viajoannna joannna
11:06
6880 033e 390
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viajoannna joannna
11:06
1172 d248 390
11:05
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajoannna joannna
11:05
5481 d9c1 390
11:04
2439 f491 390
Reposted fromscorpix scorpix viajoannna joannna
11:04
Reposted frombluuu bluuu viajoannna joannna
11:04
6660 c965 390
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viagrzej grzej
11:04
11:04
Reposted fromworst-case worst-case viajoannna joannna
11:04
1631 1c92 390
Reposted fromscorpix scorpix viajoannna joannna
11:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl