Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

22:29
22:29
22:29
22:29
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
22:29
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant
22:29
22:28
4494 7dd0 390
Reposted fromnazarena nazarena viaelles elles

September 13 2018

22:03
8994 8949 390
Reposted frommartrol martrol viacalaverite calaverite
22:03
5853 8026 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a vialemkove lemkove
22:02
7555 cd18 390
Reposted from4777727772 4777727772 viarocktenner rocktenner
22:02
Reposted fromvolldost volldost viatishka tishka
22:02
4917 0ca1 390
Reposted from4777727772 4777727772 viarocktenner rocktenner
22:02
6330 c2be 390
Reposted fromusunto usunto viacalaverite calaverite
22:02
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
22:02
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
22:02
22:01
5853 4005 390
Reposted fromslodziak slodziak vialemkove lemkove
22:01
22:00
22:00
2077 f68c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl